Tổng kết hoạt động "hỗ trợ trẻ em tham dự lớp học phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng" năm 2017

Tổng kết hoạt động "hỗ trợ trẻ em tham dự lớp học phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng" năm 2017

Tổng kết hoạt động "hỗ trợ trẻ em tham dự lớp học phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng" năm 2017